top of page

Các chính sách và thủ tục không gian mạng

Giúp bạn thiết lập các quy tắc cơ bản cho nhân viên của bạn

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn bằng cách:

  • Rà soát các chính sách và thủ tục hiện có

  • Viết các chính sách và thủ tục mới

  • Các mẫu có thể tùy chỉnh cũng có sẵn

  • Xem xét khả năng áp dụng các Yêu cầu về An ninh Bảo vệ của NZ (PSR)

  • Xem xét khả năng áp dụng của Sổ tay Bảo mật Thông tin NZ (ISM)

  • Đánh giá khả năng phục hồi trên mạng

  • Mô hình trưởng thành khả năng mạng

  • Bản đồ đường đào tạo trên mạng

bottom of page