top of page

Dịch vụ Cyber365

Khám phá kiến thức chuyên môn của chúng tôi

Đánh giá rủi ro mạng

Xác định những tài sản nào dễ bị tổn thương và sau đó xác định cách tốt nhất để bảo vệ những tài sản đó

Chuẩn bị phòng thủ

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Chính sách và thủ tục an ninh mạng

Chính sách an ninh mạng thiết lập các tiêu chuẩn hành vi cho nhân viên của bạn, có khả năng loại bỏ một số lỗ hổng bảo mật của bạn

Yêu cầu chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Đánh giá tác động quyền riêng tư

Business Partners at Work
Computers

Yêu cầu chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Đánh giá tác động quyền riêng tư

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

CHÌA KHÓA LOA

Đặt chỗ cho một trong các Chuyên gia mạng của chúng tôi

Public Speaker
bottom of page