top of page

Đào tạo Đánh giá Rủi ro Mạng

Xác định và bảo vệ các tài sản quan trọng của bạn bằng cách thực hiện các đánh giá rủi ro của riêng bạn

Ai nên tham gia khóa học?

  • Những cá nhân muốn có thể tự thực hiện đánh giá rủi ro nhà ở

  • C-Suite, Chuyên gia bảo mật, người lập kế hoạch kinh doanh liên tục, nhân viên tuân thủ, người quản lý rủi ro và những người khác

  • Nhân sự cần thực hiện đánh giá rủi ro chính thức để đáp ứng các yêu cầu của PCI-DSS

  • Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin muốn nâng cao kiến thức về an ninh mạng

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page