top of page
VR Goggles

Đánh giá rủi ro mạng

Bước đầu tiên của bạn trong việc xác định những gì bạn cần bảo vệ

Do you know how resilient your organisation is against a cyber attack?

Đánh giá rủi ro mạng (Trinh sát mạng) sẽ:

 • Xác định và ưu tiên các tài sản có nguy cơ cần bảo vệ

 • Một chiến lược bảo vệ lâu dài

 • Một chiến lược giảm thiểu (phát triển một kế hoạch phòng thủ)

 • Hiểu biết về mối liên hệ giữa bảo mật thông tin, tính liên tục trong kinh doanh, hoạt động CNTT và quản lý rủi ro hoạt động

 • Có được kiến ​​thức làm việc về rủi ro hoạt động, mối đe dọa, lỗ hổng bảo mật, tác động, dịch vụ và các tài sản liên quan của chúng

 • Các chiến lược bao gồm:

  • Tạo Đội Chiến đấu (đào tạo nhân viên phòng thủ trong trường hợp bị tấn công

  • Quản lý một đội chiến đấu

  • Triển khai Đội chiến đấu trong và sau một cuộc tấn công mạng

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

bottom of page